Businessman TOday
The tie is a classic of male elegance. Interview with Polish engineer Mariusz Makowski, head of the Maktie company, producing innovative ties. The tie is a classic of male elegance. Interview with Polish engineer Mariusz Makowski, head of the Maktie company, producing innovative ties.
1. Mariusz, how did your adventure (with the ties) in the British Isles begin? 1. Mariusz, jak zaczęła się Twoja przygoda (z krawatami) na... The tie is a classic of male elegance. Interview with Polish engineer Mariusz Makowski, head of the Maktie company, producing innovative ties.

1. Mariusz, how did your adventure (with the ties) in the British Isles begin? 1. Mariusz, jak zaczęła się Twoja przygoda (z krawatami) na Wyspach Brytyjskich?

Powiedziałbym, że „potrzeba jest matką wynalazków”. Pomysł zrodził się w pracy. Jestem inżynierem budownictwa i pracuję w dużej angielskiej firmie deweloperskiej. Wszyscy menadżerowie i dyrektorzy noszą krawaty, więc ja też musiałem. Jako inżynier spędzam około 50% czasu w biurze i około 50% na budowie. Noszenie krawata na budowie było bardzo meczące. Zacząłem wiec sam szukać rozwiązania i tak krok po kroku otrzymałem świetnie wyglądający i świetnie działający produkt. I would say ” need is the mother of invention.”

The idea was born at work. I am a civil engineer and I work in a large English development company. All managers and directors wear ties, so I had too. As an engineer, I spend around 50% of my time in the office and around 50% on the construction site. Wearing the tie at the construction site was very disturbing. So, I started looking for a solution, and step by step I got a great looking and great working product.

2. What was your career path in England before you started producing ties? 2. Jaka była Twoja ścieżka kariery w Anglii, zanim zacząłeś produkować krawaty?

Przyjechałem do Anglii w 2004r w maju, z postanowieniem, że będę pracował w zawodzie. Już w Polsce przygotowywałem się do takiej kariery. Jako inżynier budownictwa po krótkim okresie poszukiwań zacząłem pracować w upragnionym zawodzie, na projekcie na Greenwich. Systematycznie rozwijanie zdolności zawodowych pozwoliło mi pracować na takich projektach jak Wioska Olimpijska, Elizabeth Line czy The Shard. Ale to na obecnym projekcie Beaufort Park, gdzie budujemy osiedle na 11,000 mieszkań, wymyśliłem i opracowałem krawat, który przylega do koszuli. I tak zaczęła się moja przygoda z męską modą.

I came to England in 2004 in May with the decision to work in my profession. Already in Poland, I was preparing for such a career. As a civil engineer, after a short period of searching, I started working in the construction as I wanted, on a project in Greenwich.Systematically developing of my professional skills allowed me to work on projects such as the Olympic Village, Elizabeth Line or The Shard. But it is on the current Beaufort Park project, of 11,000 apartments development, where I came up with idea of a tie that sticks to the shirt. This is how my adventure with men’s fashion began.

3. As an engineer, you dress elegantly daily. Before becoming a tie producer, were you interested in fashion? Jako inżynier na co dzień elegancko ubierasz się. Czy zanim zostałaś producentem krawatów, interesowałaś się modą?

Duże firmy budowlane wymagają trzymania pewnego poziomu w swoich biurach. Jest to przeważnie koszula i krawat.W sumie, odkąd pamiętam zwracałem uwagę na to co ubieram, lubiłem dobierać ubrania kolorystycznie i tematycznie. Lubię tez czytać ciekawostki modowe. Każdy ma swój ulubiony typ ubrania, mój, od zawsze to strój biznesowy, garnitury, krawaty koszule oraz eleganckie buty. Uwielbiam bawić się moda, kolorami wzorami tworzyć nowe kolekcje.

Large construction companies require a certain level of quality in their offices. It is usually a shirt and a tie.All in all, for as long as I can remember, I have been paying attention to what I wear, I have liked to choose clothes in terms of colours and themes. I also like reading fashion details. Everyone has their favourite type of clothing, mine has always been a business outfit, suits, ties, shirts, and elegant shoes. I love to play with fashion, create new collections with colours and patterns.

4. You talk about ties with passion, why do you think they are so important in clothing? Z pasją mówisz o krawatach, dlaczego uważasz, że są one tak ważne w odzieży?

Krawaty to dodatek, który od wielu stuleci podkreśla klasyczna męską elegancję. Jest nieodłącznym elementem garniturów i oraz marynarek. Zakładany jest zawsze na wszelkiego rodzaju formalnych imprezach. Wielokrotnie wymagany w prestiżowych firmach. Wymienić to można bankowość, firmy ubezpieczeniowe, prawnicze, sferę polityczna czy telewizje. Pojawia się również w mniej „biurowych” zawodach, transporcie, ochronie, sprzedaży czy hotelarstwie. Krawat często również pokazuje przynależność do rożnego rodzaju klubów oraz zrzeszeń. Jak widać krawat jest bardzo uniwersalną i ważną częścią męskiego wizerunku.

Ties are an accessory that has been emphasizing the classic male elegance for many centuries. It is an inseparable element of suits and jackets. It is always assumed at all kinds of formal events. Repeatedly required in prestigious companies. These include banking, insurance companies, law firms, the political sphere and television. He also appears in less “office” professions, transport, security, sales, and hospitality. The tie also often shows belonging to various types of clubs and associations. As you can see, the tie is a very universal and important part of the male image.

5. Are your ties only for men? Can women be interested in them? Czy twoje krawaty są tylko dla mężczyzn? Czy kobiety mogą się nimi interesować?

Krawaty nie są tylko dla mężczyzn. Obecnie w modzie zarysowuje się trend w których to kobiety zaczynają nosić krawaty. Związane to jest z dwoma kierunkami (czynnikami)  Po pierwsze – kobiety pracujące na wysokich stanowiskach noszą bardzo eleganckie garnitury oraz garsonki, które uzupełniają dodając krawaty.  Po drugie – to coraz modniejszy „oversizing”, kobiety coraz częsciej pożyczają koszule oraz marynarki od swoich partnerów, często zakładając przy tym krawat w celu uzupełnienia całego ubioru. Moje krawaty mają 7cm szerokości wiec są uniwersalne. Nadają się idealnie do modnych garniturów męskich jak i damskich.

Ties are not just for men. Currently, there is a trend in fashion in which women are starting to wear ties too. It is related to two factors. Firstly – women working in high positions wear very elegant suits, which are complemented by adding ties. Secondly – it is new trend “oversizing”, women more and more often borrow shirts and jackets from their partners, wearing a tie to complete the entire outfit. My ties are 7cm wide, so they are universal. They are perfect for fashionable men’s and women’s suits.

6. What is the innovation of the neckties you produce? Why is it worth buying them? Jaka jest innowacyjność twoich krawatów? Dlaczego warto je kupić?

Najważniejszą rzeczą w moich krawatach jest usuniecie najbardziej uciążliwej wady tradycyjnych krawatów – czyli niekontrolowanego przemieszczania się. Bardzo ważne jest również to ze moje rozwiązanie nie narusza konstrukcji krawatów, która jest niezmienna od 130 lat. Tak więc Krawaty Maktie są nadal krawatami w 100% klasycznymi, ale maja dodatkowo możliwość przypięcia ich do guzików koszuli. W wąskiej części zastosowałem ciąg dziurek podobnych do tych, które znamy w koszulach a w szerszej części dwie szalówki. Po zawiązaniu węzła i założeniu krawata, wąska cześć przeplata się przez szlufki i przypina do guzików koszuli. To utrzymuje krawat blisko pozwalając jednocześnie na swobodne poruszanie się w górę i w dół szerszej części. Jest to bardzo ważne, gdyż krawaty takie nadal wyglądają naturalnie. Nie ma wrażenia ze są przyklejone do koszuli.   Krawaty Maktie warto kupić z kilku powodów: –   Są dużo bardziej komfortowe-   są zawsze w prawidłowej pozycji poprawiając ogólny wygląd-   Zmniejszają ryzyko zabrudzenia oraz uszkodzenia-   Są bezpieczniejsze Zadbałem tez o jakość, żeby była na najwyższym poziomie, krawaty MT są ręcznie szyte, z wysokiej jakości jedwabiu, z naturaną wkładką z wełny dzięki czemu krawaty bardzo ładnie lezą i łatwo się wiążą.

The especially important thing about my ties is to remove the most (distractive) bothersome drawback of traditional ties – uncontrolled movement. It is also particularly important that my solution does not affect the construction of ties, which has been the same for 130 years. Thus, Maktie Ties are still 100% classic ties, but they also have the option of attaching them to the buttons on the shirt.In the narrow part I used a series of buttonholes like those we know in shirts, and in the wider part I used two loops. After tying a knot and putting on a tie, the narrow part is intertwined through the loops and pinned to the buttons on the shirt. This keeps the tie close while allowing it to move freely up and down the wider part. This is particularly important as these ties still look natural. There is no impression that they are stuck to the shirt.  Maktie ties are worth buying for several reasons: – They are much more comfortable- they are always in the correct position improving the overall appearance- They reduce the risk of soiling and damage- They’re safer I also took care of the quality to be at the highest level, MakTie ties are hand-made, of high-quality silk, with a natural wool insert, thanks to which the ties fit very nicely and easy

7. Who wears your ties? Heard that you are trying to encourage famous people to do them? Kto nosi twoje krawaty? Słyszałem, że próbujesz zachęcić do tego sławne osoby?

Moje krawaty są przeznaczone dla klientów indywidualnych, jak również pracowników wszelkiego typu przedsiębiorstw, klubów oraz zrzeszeń. Wszędzie tam, gdzie krawat jest wymagany. Zachęcam również osoby znane do wypróbowania mojego produktu. Mój krawat nosi już prezenter wiadomości TV, Recenzje otrzymałem od Łukasza Kielbana blogera modowego i założyciela Czasów Dżentelmenów. Dwa świetne artykuły napisał redaktor Daniel Laskowski z mensworl.pl Oczywiście, im więcej sławnych osób prezentuje się w moim krawacie, tym większe szanse na dotarcie do szerszego grona klientów. Również w Anglii staram się reklamować mój produkt. Czekam na recenzje dwóch Lordów z Parlament Angielskiego. Mam również duże poparcie Jenny Holloway założycielki Fashion Enter i Fashion Capital, znawcy rynku modowego Wielkiej Brytanii. Jak widać coraz więcej znanych osob potwierdza działanie oraz przewagę mojego produktu. Staram się przełamać pewnego rodzaju utarta od lat „akceptacje niewygody krawata”. Dodatkowo mężczyźni doceniają mój krawat MakTie podczas noszenia. Przytoczę tutaj słowa Witolda Antosiewicza założyciela Klubu Inteligencji Biznesu „im więcej go nosze tym bardzie go lubię”. Ważną również informacji dla przyszłych klientów jest to, że osoby, które już zaczęły nosić mój krawat nie chcą wracać do tradycyjnego krawata. Mówią, że różnica w komforcie jest zbyt duża.

My ties are intended for individual clients as well as employees of all types of companies, clubs, and associations. Wherever a tie is required. I also encourage famous people to try my product. My tie is already worn by a TV news presenter. I received reviews from Łukasz Kielban, a fashion blogger and founder of the “Czas Dzentelmenow”. Two great articles were written by the editor Daniel Laskowski from mensworl.pl Of course, the more famous people in my tie, the better the chances of reaching a wider group of customers. Also, in England I try to advertise my product. I am waiting for the reviews of the two Lords from the English Parliament. I also have a lot of support from Jenny Holloway, founder of Fashion Enter and Fashion Capital, an expert in the UK fashion market. As you can see, more and more famous people confirm the advantage of my product. I am trying to break a kind of “acceptance of the discomfort of the tie” that has been used for years.Additionally, men appreciate my MakTie when wearing it. I will quote here the words of Witold Antosiewicz, the founder of the Klub Inteligencji Biznesu, “the more I wear it, the more I like it”. Also important for future customers is that people who have already started wearing my tie do not want to go back to the traditional tie. They say the difference in comfort is too great!

8. Your ties are so special that you decided to patent them tell me about it? Twoje krawaty są tak wyjątkowe, że zdecydowałeś się je opatentować. Powiedz mi o tym?

Koszty wprowadzenia na rynek każdego – nawet tak prostego produktu jak mój – są bardzo wysokie. Zaczyna się praktycznie od zera. Na każdym etapie począwszy od pomysłu, do wprowadzenia produktu na polki, zaangażowanych jest wiele firm. W procesie tym należy uwzględnić projektowanie prototypu, projektowanie logo, wykonanie próbek, rożnego rodzaju badania rynku, zamówienie określonej liczby krawatów, pakowanie, reklama, promocja, strona internetowa oraz e-commerce sklep. Dodać również musze, ze system w moich krawatach jest dość prosty, a działa przy tym bardzo dobrze, dlatego postanowiłem go zabezpieczyć patentem.

The marketing costs for any – even a simple product like mine – are extremely high. It starts practically from scratch. Many companies are involved at every stage, from the idea to the launch of the product on the market. This process includes prototype design, logo design, sample production, various types of market research, ordering a certain number of ties, packaging, advertising, promotion, website, and e-commerce shop. I must also add that the system in my ties is quite simple and works very well at the same time, so I decided to protect it with a patent.

Krawaty Maktie to ukłon w stronę mężczyzn, którzy cenią wygodę. Teraz możesz zamówić krawat zawiązany w trzech rozmiarach 45, 50, 55 cm

Patrycja