Businessman TOday
Biznes pożyczkowy Biznes pożyczkowy
Jedną z dostępnych na rynku metod inwestycji są pożyczki prywatne. Pożyczka, zgodnie  z Kodeksem cywilnym, oznacza umowę konsensualną, polegającą na zgodnym oświadczeniu stron, gdzie... Biznes pożyczkowy

Jedną z dostępnych na rynku metod inwestycji są pożyczki prywatne. Pożyczka, zgodnie  z Kodeksem cywilnym, oznacza umowę konsensualną, polegającą na zgodnym oświadczeniu stron, gdzie dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na biorącego własność określonej ilości pieniędzy albo innych rzeczy oznaczonych co do gatunku, zaś biorący zobowiązuje się zwrócić takie rzeczy, które otrzyma.

Głównym aktem prawnym regulującym biznes pożyczek jest ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r., tzw. ustawa antylichwiarska. ustawodawca, poprzez nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., wprowadził szereg obostrzeń i kar dla podmiotów działających w tej branży, które w określonym czasie muszą być wprowadzone przez firmy pożyczkowe. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić:
– określenie formy działania instytucji  pożyczkowej: spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością lub spółka akcyjna
– wymóg posiadania minimalnego kapitału zakładowego na poziomie 200 tys. zł
– dodatkowe wymogi przy zakładaniu
-wyznaczenie maksymalnych rocznych  kosztów pozaodsetkowych pożyczek

Do czasu wprowadzenia nowelizacji, firmy pożyczkowe działały niczym w eldorado – pożyczały środki z RRSo (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) nawet na poziomie 7000%… zgodnie z nowelizacją, aktualne RRSo nie może przekroczyć 65% w skali roku, a łączna suma kosztów nie może przekroczyć kwoty udzielonej pożyczki. W następstwie zmiany ustawy rynek zmniejszył się już o ponad 20 podmiotów pożyczkowych i są to tylko dane dotyczące oficjalnych podmiotów, nie wiadomo jednak jak dużo prywatnych przedsiębiorców wycofało się z rynku.
Osoby, które wpadną w problemy finansowe, przede wszystkim kierują się do instytucji sektora bankowego, jednak należą do grona klientów wysokiego ryzyka i nie mają co liczyć na pomoc ze strony banków. Chcąc ratować swoją sytuację, wpadają w  spiralę zadłużenia, z której po pewnym czasie nie są w stanie samodzielnie się wydostać. Z drugiej strony, każdemu może przydarzyć się losowy przypadek, który doprowadzi do problemów finansowych np. choroba lub wypadek – banki nie są zainteresowane rozwiązywaniem problemów tych ludzi, więc poszukują oni alternatywnych możliwości.

W przypadku większych kwot pożyczek nierozłącznym elementem jest przedstawienie stosownego zabezpieczenia w postaci ruchomości lub nieruchomości. dla pożyczkodawcy najbezpieczniejszą i najpewniejszą formą zabezpieczenia jest nieruchomość, należąca do pożyczkobiorcy. Wśród najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia, zależnych od rodzaju nieruchomości oraz kwoty pożyczki w stosunku do jej wartości, należy wymienić:

– przewłaszczenie na zabezpieczenie
– przeniesienie własności
– hipoteka na nieruchomości

W przeciwieństwie do typowych chwilówek, w przypadku pożyczki prywatnej klient otrzymuje realną szansę wyjścia ze swoich długów. Oprócz środków finansowych, otrzymuje wsparcie w stworzeniu planu ratunkowego i współpracę przy jego realizacji. W przypadku niepowodzenia w spłacie, każdy klient może liczyć na elastyczne podejście do swojej sytuacji, np. podsunięcie pomysłu sprawnego rozwiązania problemu z korzyścią dla obu stron lub wspólną sprzedaż nieruchomości, a także zwrot nadwyżki kwoty ponad zadłużenie.
zdarzają się jednak sytuacje wymagające interwencji ze strony inwestora i wówczas, w trudnych sytuacjach, dochodzi do rozpoczęcia procesu windykacji należności. Pierwszym krokiem zawsze jest kontakt telefoniczny lub osobiste spotkanie z klientem. W kolejnym etapie klient otrzymuje wezwanie do zapłaty zaległości i jeśli to nie pomoże, to dopiero wtedy wysyłany jest list wypowiadający umowę i wzywający do natychmiastowego zwrotu środków, a w ekstremalnych sytuacjach następuje sprzedaż nieruchomości.

Sporo firm, pożyczając środki, zabezpiecza tylko swoje interesy, zapominając lub z determinacją pomijając interes klienta. Przejęcie nieruchomości za bezcen jest nagminnie powtarzającym się problemem, ukazywanym przez media. natomiast podpisując umowę, pożyczkobiorca powinien czuć się tak samo dobrze zabezpieczony, jak pożyczkodawca. Przy przewłaszczeniu warto wpisać w księdze wieczystej roszczenie o zwrotne przeniesienie własności w momencie spłaty, zaś przy przeniesieniu własności, podpisać umowę odkupu z pełnomocnictwem dla klienta, do reprezentacji pożyczkodawcy i możliwości samodzielnego stawienia się u notariusza momencie spłaty pożyczki.

Musimy oczywiście pamiętać, że nie każdemu można pomóc. Czasem najlepszym rozwiązaniem problemów jest sprzedaż majątku oraz ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Chcąc działać etycznie i w celu uniknięcia dalszej spirali zadłużenia, powinniśmy dokładnie poznać sytuację życiową poprzez analizę dokumentów i dokładne wyjaśnienie sytuacji aktualnej oraz możliwych scenariuszy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, istotną kwestią jest dokonanie przelewu środków bezpośrednio do wierzycieli, dzięki czemu klient będzie miał czystą sytuację. Realizując przygotowany plan, będzie mógł odzyskać nieruchomość i spokojnie żyć, zaś w przypadku braku współpracy i spłaty – po wszystkim wyjdzie bez jakichkolwiek zadłużeń i  z kwotą wolną na nowy start.

Jedną z wielu firm udzielających prywatnych pożyczek dla osób z problemami jest VFund Sp. z o.o., która łączy kapitał inwestorów indywidualnych z opisanym biznesem. Spółka dodatkowo rozwija dział specjalizujący się w bridging’u. ideą działania spółki jest etyczne i elastyczne podejście do sytuacji klientów oraz przedstawienie planu wyjścia na prostą. dzięki współpracy z kancelariami i pośrednikami, oferuje kompleksowe usługi oraz uczciwą ofertę. inwestorzy i wspólnicy spółki mogą natomiast liczyć na ponadprzeciętne zyski przy pasywnej inwestycji. dzięki zrozumieniu sytuacji rynkowej oraz rzetelnemu podejściu, firma – od czasu jej zawiązania, systematycznie się rozwija, osiągając zyski na poziomie 50%.

Krzysztof Sadecki